Installation at Lothringer 13, Munich
Installation Banff, Canada
Kiasma, Helsinki
Kiasma, Helsinki
ZKM, Karlsruhe
ZKM, Karlsruhe